รูปภาพหลักของสายการคิดต้นทุน

ทำความเข้าใจเบื้องหลังของเส้นเคลือบสีฝุ่นตอนนี้

สายการผลิตสีฝุ่นเป็นสายการผลิตที่ผ่านขั้นตอนการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ รวมถึงกระบวนการเตรียมผิว เคลือบผง ให้ความร้อน และกระบวนการบ่ม

อ่านต่อไป